ЕМИДА ЕООД

КонфиденциалностКоректностПрофесионализъм
Опит

Индивидуален подход към всеки клиен

Коректност и конфиденциалност

Качествени, ценово обосновани, счетоводни услуги

ЕМИДА ЕООД

Счетоводна къща „ЕМИДА“ ЕООД е специализирано счетоводно предприятие с 10-годишна история. Услугите, които предлагаме са съобразени с действащото в момента счетоводно, данъчно и осигурително законодателство.

Обезпечени сме с необходимия счетоводен и ТРЗ софтуер.

Счетоводно обслужване

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения
 • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП
 • Съставяне на ведомости фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), както и подаването им по електронен път към НАП
 • Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения
 • Създаване на платежни нареждания за задълженията на клиента към бюджета
 • Приема  и обработва предоставените болнични листове и ги предава по електронен път към НОИ
 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на клиента, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства
 • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на клиента
 • Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси

ТРЗ Обслужване

 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи  чрез счетоводен софтуер
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство
 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка)
 • Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС
 • Обработване на касовите и банкови разплащания на клиента
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път
 • Консултации по счетоводни въпроси
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии
 • Съставяне на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички необходими приложения
 • Съставяне на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му поелектронен път
 • Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП

КОНТАКТИ

Адрес: гр. София, ул. Житница 24, офис 21

Телефони: 0878 642 144; 0878 841 871

E -mail: office@emidaeood.com